Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd. 

In het MR regelement is advies- en instemmingsrecht van beide geledingen – ouders en personeel – omschreven. Zaken die op MR-vergaderingen aan de orde komen zijn o.a.: schooltijden, vakantierooster, schoolgids, jaarplan, begroting, meerjarenplan, protocollen.

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De data staan op de jaarkalender. De agenda en verslagen van de MR zijn openbaar en in te zien op school. Hiervoor ligt een map met notulen klaar waarnaar u kunt vragen bij juf Petra

Lid van de MR

De MR is een krachtig inspraakinstrument; u kunt vanuit de MR meepraten en meebeslissen over het beleid op onze school. Daardoor bent u meer betrokken en in staat om een positieve bijdrage te leveren.

Onze MR bestaat uit

Merijn Broeders (oudergeleding)

Ik ben Merijn Broeders en de vader van Lotta (groep 8), Lena (groep 6) en Lise (nog niet op school). Samen met mijn vrouw Anna-Katrien wonen we pal tegenover de school. In het dagelijks leven ben ik teammanager van het team Innovatie en Ontwikkeling bij een omgevingsdienst. Ik denk graag mee met het beleid van de school en de positionering van onze school in ons dorp en daarbuiten. Onze meiden gaan met plezier naar de Terebint en ik zie dat er door leerkrachten en ouders hard gewerkt wordt om alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. In de ontwikkeling daarvan draag ik graag mijn steentje bij. Om de Terebint voor nu en in de toekomst een fijne leerzame omgeving te laten zijn!

Floor Balfoort (oudergeleding)

Ik ben Floor Balfoort, moeder van Philip in groep 8, Charlotte in groep 4 en Hugo die in de 2de klas van het voortgezet onderwijs zit. Ik werk 3 ½ dag als verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast vind ik het belangrijk om als ouder actief betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen met plezier naar toe gaan. De afgelopen jaren heb ik dat gedaan in de oudercommissie en nu als lid van de MR. Ik denk graag mee met het beleid van school om hiermee bij te dragen aan een fijne, veilige en uitdagende leeromgeving. Zijn er zaken waarvan u het als ouders belangrijk vindt dat deze besproken worden in de MR, schroom niet contact op te nemen!

Ello Jonkhof (personeelsgeleding)

Hallo, ik ben Ello Jonkhof. Na het afronden van de PABO ben ik begonnen op de Terebint. Ik ben inmiddels in mijn vierde werkzame jaar en werk dit schooljaar fulltime in unit 6/7/8. Namens de Terebint neem ik ook zitting in de GMR van Trivium.