Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd. 

In het MR regelement is advies- en instemmingsrecht van beide geledingen – ouders en personeel – omschreven. Zaken die op MR-vergaderingen aan de orde komen zijn o.a.: schooltijden, vakantierooster, schoolgids, jaarplan, begroting, meerjarenplan, protocollen.

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De data staan op de jaarkalender. De agenda en verslagen van de MR zijn openbaar en in te zien op school. Hiervoor ligt een map met notulen klaar waarnaar u kunt vragen bij juf Petra

Lid van de MR

De MR is een krachtig inspraakinstrument; u kunt vanuit de MR meepraten en meebeslissen over het beleid op onze school. Daardoor bent u meer betrokken en in staat om een positieve bijdrage te leveren.

Onze MR bestaat uit

Caspar Wijkmans (oudergeleding)

Ik ben vader van Aafke (groep 8 ) en Eef (groep 6) en ben als ouder actief bij de MR van de terebint. Ik ben werkzaam als verpleegkundige bij Family Supporters in Dreumel. Binnen de MR vinden wij het belangrijk dat de stem van ouders meetelt. Daarom horen wij het graag wanneer er iets is dat onder de aandacht van de school gebracht moet worden. U kunt mij benaderen via school.

Jose van Zantvoort (oudergeleding)

Onlangs is me gevraagd om me voor te stellen in de Tereprint. Voor de mensen die me nog niet kennen; mijn naam is Jose van Zandvoort. Mijn jongens Ties en Joep ziftten in groep 5 en 3. Ik zit nu voor het derde jaar in de MR van de Terebint. Ik vind het fijn om zijdelings betrokken te zijn bij alle ontwikkelingen van de school. Voor een school is het goed als iedere ouder op zijn of haar manier een steentje bij wilt dragen. Met elkaar kunnen we er voor onze kinderen een leerzame, maar vooral ook fijne en onvergetelijke schooltijd van maken.

Petra Bruijnzeel (personeelsgeleding)

Ik ben juf Petra en heb op vijf verschillende basisscholen 36 jaar in
alle groepen gewerkt, waarvan 11 jaar op de Terebint.
Onderwijs is altijd in ontwikkeling en ik heb veel veranderingen gezien.
Ik houd mijzelf up to date door bij te scholen op allerlei gebied.
In 2014 heb ik de landelijke beroepsgroep van specialisten voor het
jonge kind mee opgericht en ben daarvan lid.
Zich veilig voelen op school vind ik erg belangrijk. Door structuur te
bieden weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Ik merk dat dit prettig
is voor de kinderen.
Betrokkenheid is een voorwaarde om te leren. Het is voor mij een
uitdaging om de kinderen zo betrokken mogelijk te maken.
Ik hoop dat ik kan bijdragen aan een fijne schooltijd voor de kinderen.

Boukje van de Hazelkamp (personeelsgeleding)

Ik ben Boukje en werk dit jaar in groep 5/6. Op maandag, dinsdag en vrijdag ben ik op school.