Het Bestuur

Stichting Trivium

Trivium is een Prot. Chr. onderwijsorganisatie voor Primair Onderwijs, voortgekomen uit vijf verschillende rechtspersonen. Vanaf 1 augustus 2004 beheert Trivium nu 14 basisscholen in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen en West-Maas en Waal. De organisatie verzorgt jaarlijks onderwijs voor ongeveer 2600 leerlingen en telt bijna 250 personeelsleden.

Het Algemeen Bestuur bestuurt vooral op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de onderwijsorganisatie is in handen van een directeur/bestuurder. De directeuren van de basisscholen zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en beheer van hun basisschool

Visie op het bestuurlijk functioneren van Trivium

In de bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Waar mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen gelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen en efficiencyvoordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en instandhouding van scholen worden gespreid.

Kernpunten van beleid

Trivium is een relatief jonge onderwijsorganisatie. Veel zal nog ontwikkeld moeten worden. Enkele kernpunten van beleid zijn:

  • personeel is “het kapitaal” van onze organisatie. Wanneer we onderwijskwaliteit willen leveren zullen we daarin moeten investeren.
  • opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid
  • sterk management is een voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling
  • ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren

In de komende periode zullen deze punten gezamenlijk verder worden uitgewerkt.

Op schoolniveau overlegt de directeur met de Medezeggenschapsraad inzake het gevoerde en te voeren schoolbeleid

Bestuurscentrum

Het Bestuurscentrum van Trivium bevindt zich in Zetten. Het is de werkplek van de directeur/bestuurder, de stafleden en de secretariële ondersteuning. De stafleden vormen samen met de directeur/bestuurder  het Managementteam. De vergaderingen van het bestuur, de GMR en het Directie-overleg vinden in het Bestuurscentrum plaats.

Bereikbaarheid

Bestuurscentrum Trivium
Beatrixstraat 13, 6671 AC Zetten
Postadres: Postbus 16, 6670 AA Zetten

Telefoon (0488) 42 06 12
E-mail info@trivium-onderwijs.nl
Website www.trivium-onderwijs.nl