Identiteit

Wij zijn een dorpsschool met een zeer gemêleerde populatie, ook op gebied van geloofsbeleving. De Terebint is van oudsher een Protestants Christelijke school, die ook is aangesloten bij een PC -stichting. Onze uitdaging is om de Christelijke identiteit vorm te geven in onze omgeving.

Op een klankbordavond hebben we met ouders gepraat hoe we dit willen invullen. Dit mooie gesprek is richtinggevend geworden voor de invulling van het vak levensbeschouwing op de Terebint.

Veel van onze waarden en normen in Nederland zijn van Christelijke oorsprong. Het zijn de wortels en historie waar we uit komen. Godsdientslessen zijn echter meer dan gewone geschiedenislessen. Levensbeschouwelijk onderwijs gaat om het stellen van vragen over zin en betekenis, zodat kinderen ook hun eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen
Wij gebruiken de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Hierin denken kinderen na over levensbeschouwelijke thema’s als bijvoorbeeld ‘Wie ben ik’, ‘Beginnen’, of  ‘Vriendschap’. Bijbelverhalen zijn daarbij het uitgangspunt met daarnaast eigentijdse verhalen (spiegelverhalen). 

We laten kinderen, naast het Protestants Christelijk geloof, ook in aanraking komen met andere geloven en culturen. We leren kinderen begrip en respect te hebben voor anders denkenden. 
Deze invulling draagt ook bij aan het vormen van de kinderen tot wereldburgers in een wereld met veel geloven en tegenstellingen.