Identiteit

De Terebint is een moderne protestants christelijke basisschool, waar we op een open, eigentijdse manier invulling willen geven aan het geloof.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel aandacht aan het Christelijk geloof en de verhalen uit de bijbel. Zo praten we een aantal keren per week over levensbeschouwelijke thema’s, waarbij de onderwerpen uit Trefwoord (methode voor godsdienstonderwijs) als uitgangspunt gebruikt worden. Deze methode zet Bijbelse en wereldlijke verhalen over een zelfde thema naast elkaar.  We vinden het belangrijk om de verhalen laten horen en hier samen over te praten. 

Uitgangspunt hierbij is niet het wel of niet ‘geloven’. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Als christelijke school besteden we ook uiteraard ook aandacht aan feesten die gerelateerd kunnen worden aan het Protestants Christelijke geloof, zoals het Kerstfeest en Pasen.
Gezien onze populatie en het feit dat onze school zich in een van oudsher katholiek gebied bevindt, besteden we naast de bovenstaande vieringen ook aandacht aan carnaval.